ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Accés directe als ensenyaments

 • Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 • Títol de batxiller o batxillera d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • Títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny.
 • Qui estigui pendent de finalitzar estudis de tècnic de qualsevol cicle formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny (els tràmits es realitzaran de manera condicional a la presentació de la documentació acreditativa de l’obtenció del títol acreditatiu).

Per consultar més vies d’accés directe:  https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/apd/

Accés amb prova específica

 • Tenen el títol de batxiller o batxillera.
 • Amb el títol de tècnic o tècnica de formació professional.
 • Qui ha superat la prova d’accés al grau superior de formació professional.

Accés amb prova comuna i prova específica

 • Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny mitjançant de la realització de  la prova d’accés comuna i la prova específica. Per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

INSCRIPCIONS A LES PROVES D’ACCÉS ALS GRAUS SUPERIORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Calendari proves d’accés

 • Convocatòria ordinària ESGOTADA
 • Convocatòria extraordinària juny (només part específica)
  Termini d’inscripció: del 25 al 31 de maig de 2022
  Data de la prova: 27 de juny de 2022 a les 9:30h. Els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació
 • Convocatòria del mes de setembre (només part específica)
  Termini d’inscripció: de l’1 al 7 de setembre de 2022
  Data de la prova: 30 de setembre de 2022 a les 9:30h. Els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació

Tota la informació referent a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny: Arts plàstiques i disseny. Grau superior. Departament d’Educació (gencat.cat).
Per inscriure’t a les proves d’accés cal entrar a Prova d’accés al grau superior d’arts plàstiques i disseny. Departament d’Educació (gencat.cat)

Documentació

Del 7 al 21 de juny (convocatòria juny); i del 12 al 28 de setembre (convocatòria setembre) cal enviar la documentació especificada al centre triat per a la realització de les proves ( emaid@vilanova.cat) :

 En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.