ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Accés directe als ensenyaments

 • Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 • Títol de batxiller o batxillera d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • Títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny.
 • Qui estigui pendent de finalitzar estudis de tècnic de qualsevol cicle formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny (els tràmits es realitzaran de manera condicional a la presentació de la documentació acreditativa de l’obtenció del títol acreditatiu).

Per consultar més vies d’accés directe:  https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/apd/

Accés amb prova específica

 • Tenen el títol de batxiller o batxillera.
 • Amb el títol de tècnic o tècnica de formació professional.
 • Qui ha superat la prova d’accés al grau superior de formació professional.

Accés amb prova comuna i prova específica

 • Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny mitjançant de la realització de  la prova d’accés comuna i la prova específica. Per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

INSCRIPCIONS A LES PROVES D’ACCÉS ALS GRAUS SUPERIORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Calendari proves d’accés

 • Convocatòria ordinària (part comuna i/o específica)Termini d’inscripció: del 7 (a partir de les 9h) al 20 de març de 2023.

  Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)

  Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de l’11 d’abril de 2023

  Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 12 al 25 d’abril de 2023

  Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2023

  Proves

  -Part comuna: 23 de maig de 2023 a les 16 h
  -Part específica: 24 de maig de 2023 a les 16 h
  Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023

  Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 12 de juny de 2023

  Qualificacions definitives: a partir del 15 de juny de 2023

 • Convocatòria extraordinària juny (només part específica)
  Termini d’inscripció: del 25 (a partir de les 9h) al 31 de maig de 2023
  Data de la prova: 27 de juny de 2023 a les 9:30h. Els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació
 • Convocatòria del mes de setembre (només part específica)
  Termini d’inscripció: del 4 al 8 de setembre de 2023
  Data de la prova: 29 de setembre de 2023 a les 9:30h. Els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació

Tota la informació referent a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny: Arts plàstiques i disseny. Grau superior. Departament d’Educació (gencat.cat).
Per inscriure’t a les proves d’accés cal entrar a Prova d’accés al grau superior d’arts plàstiques i disseny. Departament d’Educació (gencat.cat)

Documentació

Del 7 al 20 de juny (convocatòria extraordinària) cal portar presencialment la documentació especificada al centre triat per a la realització de les proves:

a) només en el cas de resultar excloses per no haver-se validat la informació al·legada, hauran de presentar una fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es van inscriure a les proves, als efectes de comprovació del compliment dels requisits de participació;
b) si escau, document justificatiu de la bonificació o l’exempció de pagament de la taxa, en el cas que no s’hagi pogut validar en el moment de fer la inscripció;
c) si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova;
d) si escau, sol·licitud d’exempció prevista en la normativa.
e) si la informació sobre les exempcions no és correcta, la documentació necessària per acreditar-les. En cas que els aspirants no acreditin els requisits de participació i del dret a la bonificació o exempció de la taxa al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, quedaran exclosos de la convocatòria.:
-Documentació NESE si s’escau.
En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.