ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Accés directe als ensenyaments

-Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d’arts o l’artístic experimental.
-Títol de batxiller o batxillera d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
-Títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny.
-Qui estigui pendent de finalitzar estudis de tècnic de qualsevol cicle formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny (els tràmits es realitzaran de manera condicional a la presentació de la documentació acreditativa de l’obtenció del títol acreditatiu).

Per consultar més vies d’accés directe:  https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/apd/

Accés amb prova específica

Amb el títol de batxiller o batxillerat.
Amb el títol de tècnic o tècnica de formació professional.
Qui ha superat la prova d’accés al grau superior de formació professional.

Accés amb prova comuna i prova específica

Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny mitjançant de la realització de  la prova d’accés comuna i la prova específica. Per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

INSCRIPCIONS A LES PROVES D’ACCÉS ALS GRAUS SUPERIORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Convocatòria ordinària

Proves d’accés als cicles formatius de grau superior (part comuna i/o part específica)
Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria ordinària de grau mitjà i superior del 7 al 18 de març de 2024.

S’han d’inscriure tots els aspirants que no tenen accés directe als cicles formatius: alumnat amb requisits (amb la titulació o pendents de la titulació requerida) que ha de realitzar la part específica i sense requisits (sense la titulació requerida) que han de realitzar la part comuna i específica.

Tota la informació referent a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny: Arts plàstiques i disseny. Grau superior. Departament d’Educació (gencat.cat). Per inscriure’t a les proves d’accés cal entrar a Prova d’accés al grau superior d’arts plàstiques i disseny. Departament d’Educació (gencat.cat)

Calendari Proves d’Accés

-Termini d’inscripcions del 7 al 28 de març de 2024.

-Pagament de la taxa fins al 19 de març de 2024 (abans de les 22h)

-Llista provisional d’admesos i exclosos a partir del 4 d’abril de 2024

-Part comuna 14 de maig de 2024 (16.00h, els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació) .
-Part específica 15 de maig de 2024 ( 16.00h , els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació)

-Qualificacions provisionals a partir del 3 de juny de 2024

-Termini per presentar reclamacions al centre del 4 al 6 de juny de 2024 (en horari d’atenció al públic)

-Qualificacions definitives a partir del 10 de juny de 2024

Documentació

Del 5 al 19 d’abril de 2024, cal portar presencialment la documentació especificada al centre triat per a la realització de les proves:

a) només en el cas de resultar excloses per no haver-se validat la informació al·legada, hauran de presentar una fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es van inscriure a les proves, als efectes de comprovació del compliment dels requisits de participació;
b) si escau, document justificatiu de la bonificació o l’exempció de pagament de la taxa, en el cas que no s’hagi pogut validar en el moment de fer la inscripció;
c) si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova;
d) si escau, sol·licitud d’exempció prevista en la normativa.
e) si la informació sobre les exempcions no és correcta, la documentació necessària per acreditar-les. En cas que els aspirants no acreditin els requisits de participació i del dret a la bonificació o exempció de la taxa al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, quedaran exclosos de la convocatòria.:
-Documentació NESE si s’escau.
En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

Convocatòria extraordinària 

Proves d’accés als cicles formatius de grau superior (únicament part específica)
Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria extraordinària de grau mitjà i superior del 23 al 30 de maig de 2024.

S’han d’inscriure tots els aspirants que no tenen accés directe als cicles formatius amb requisits acadèmics, amb la titulació o pendents de la titulació requerida, i que han de realitzar únicament la part específica. (veure accés a prova específica)