PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER A ALUMNAT NOUVINGUT

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY)

PREINSCRIPCIÓ // presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig de 2024.

*Per fer la preinscripció al nostre centre, l’aplicatiu us demanarà les següents dades.

Codi de centre: 08038569 Nom: EA Vilanova i la Geltrú.

Els cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà ofereixen formació professional en l’àmbit dels oficis artístics, les arts plàstiques, les artesanies i el disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta. Tota la informació referent a la preinscripció la pots trobar a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-mitja/inici/


Els futurs alumnes haureu de realitzar la preinscripció al centre on voleu cursar els vostres estudis del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos per via telemàtica al portal
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-mitja/inici/


La matrícula definitiva es realitzarà durant el juliol (dates a determinar), un cop es reuneixin tot els requisits obligatoris o s’hagin superat les proves d’accés.

MATRÍCULA // del 16 al 22 de juliol de 2024

Prèviament a la validació ó signatura de la matrícula caldrà enviar al centre, dins del calendari establert:

Sol·licitud de preinscripció (en cas d’aspirants derivats al centre)

DNI, NIE ó passaport (aquell document amb el que l’alumne/a s’ha identificat a la sol·licitud), per les dues cares, així com del/de la pare/mare i/o tutor/a legal de l’alumne/a.

-Llibre de família on constin les dades de l’alumne/a i dels pares de l’alumne/a.

Targeta seguretat social

-Certificat/títol que dóna l’accés al cicle formatiu (prova d’accés, exempció…).

-Justificant acreditatiu del número de afiliació –NUSS- expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

-Compte corrent on es volen domiciliar els terminis mensuals i l’import de l’assegurança escolar (1,12 €).

-Resguard del pagament de la matrícula.

-Dictamen o informe mèdic NEE de l’alumne/a si fora necessari.

Els admesos al centre, després del tràmit de la preinscripció, hauran de realitzar el tràmit dins del calendari establert, en cas contrari, l’alumne/a perdrà la plaça.

Els tràmits els podrà realitzar una familiar de primer de grau de l’alumne/a –pare, mare, tutor/a legal, germà/na- o una tercera persona, aportant la documentació requerida per realitzar el tràmit i l’autorització acreditativa (en aquest cas consultar a secretaria).

MATRÍCULA DE CONTINUÏTAT PER A ALUMNAT DEL CENTRE

Del 26 de juny al 1 de juliol. L’accés al formulari de matrícula de continuïtat per a l’alumnat de l’EMAiD estarà disponible al classroom de tutoria.