PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER A ALUMNAT NOUVINGUT

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY)

PREINSCRIPCIÓ // presentació de sol·licituds: del 26 de maig  a l’1 de juny  de 2023

*Per fer la preinscripció al nostre centre, l’aplicatiu us demanarà les següents dades.

Codi de centre: 08038569 Nom: EA Vilanova i la Geltrú.

Els cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior ofereixen formació professional en l’àmbit dels oficis artístics, les arts plàstiques, les artesanies i el disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta. Tota la informació referent a la preinscripció la pots trobar a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior/inici/


Els futurs alumnes haureu de realitzar la preinscripció al centre on voleu cursar els vostres estudis del 26 de maig a l’1 de juny de 2023, ambdós inclosos per via telemàtica al portal https://educacio.gencat.cat/ca/inici


La matrícula definitiva es realitzarà del 19 al 24 de juliol, un cop es reuneixin tot els requisits obligatoris o s’hagin superat les proves d’accés.

MATRÍCULA // del 19 al 24 de juliol

Prèviament a la validació ó signatura de la matrícula caldrà enviar al centre, dins del calendari establert:

Sol·licitud de preinscripció (en cas d’aspirants derivats al centre)
DNI, NIE ó passaport.
Targeta seguretat social

-Certificat/títol que dona l’accés al cicle formatiu (prova d’accés, batxillerat artístic, exempció…).

-Justificant acreditatiu del número de afiliació –NUSS- expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

-Compte corrent on es volen domiciliar els terminis mensuals i l’import de l’assegurança escolar (1,12 €).

-Resguard del pagament de la matrícula.

-Dictamen o informe mèdic NEE de l’alumne/a si fora necessari.

Els admesos al centre, després del tràmit de la preinscripció, hauran de realitzar el tràmit dins del calendari establert, en cas contrari, l’alumne/a perdrà la plaça.

Els tràmits els podrà realitzar una familiar de primer de grau de l’alumne/a –pare, mare, tutor/a legal, germà/na- o una tercera persona, aportant la documentació requerida per realitzar el tràmit i l’autorització acreditativa (en aquest cas consultar a secretaria).

MATRÍCULA DE CONTINUÏTAT PER A ALUMNAT DEL CENTRE

Del 10 al 14 de juliol. L’accés al formulari de matrícula de continuïtat per a l’alumnat de l’EMAiD estarà disponible al classroom de tutoria.