ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Accés directe als ensenyaments

Títol de tècnic/a o tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.

Títol de tècnic/a de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.

Per consultar més vies d’accés directe:  https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/apd/

Accés amb prova específica

Títol de graduat en ESO o equivalents, establerts legalment

Superada la prova d’accés a grau superior de formació professional
– Les persones que estiguin cursant l’últim curs d’algun dels títols que donen accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i encara no disposin de les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova específica i presentar-s’hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han d’acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

Accés amb prova comuna i prova específica

Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 17 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment.

INSCRIPCIONS A LES PROVES D’ACCÉS AL GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (part comuna i/o part específica)
Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria ordinària de grau mitjà i superior del 7 al 18 de març de 2024.

S’han d’inscriure tots els aspirants que no tenen accés directe als cicles formatius: alumnat amb requisits (amb la titulació o pendents de la titulació requerida) que ha de realitzar la part específica i sense requisits (sense la titulació requerida) que han de realitzar la part comuna i específica.

Tota la informació referent a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny: Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà. Departament d’Educació (gencat.cat). Per inscriure’t a les proves d’accés cal entrar a Prova d’accés al grau mitjà d’arts plàstiques i disseny. Departament d’Educació (gencat.cat)

Calendari Prova d’Accés Ordinària

  • Convocatòria ordinària (part comuna i/o específica)Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 18 de març de 2024.
  • Pagament de la taxa: fins al 19 de març de 2024 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 2 d’abril de 2024
  • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 3 al 16 d’abril de 2024Llista definitiva d’admesos i exclosos: 23 d’abril de 2024
  • Proves-Part comuna: 7 de maig de 2024 a les 15:30 h
    -Part específica: 8 de maig de 2024 a les 15:30 h
    Qualificacions provisionals: a partir del 24 de maig de 2024Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 27 al 29 de maig de 2024Qualificacions definitives: a partir del 31 de maig de 2024

 

Tota la informació referent a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny:


Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà. Departament d’Educació (gencat.cat).

Per inscriure’t a les proves d’accés cal entrar a Prova d’accés al grau mitjà d’arts plàstiques i disseny . Departament d’Educació (gencat.cat)

Documentació

Cal portar presencialment la documentació especificada al centre triat per a la realització de les proves:

a) només en el cas de resultar excloses per no haver-se validat la informació al·legada, hauran de presentar una fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es van inscriure a les proves, als efectes de comprovació del compliment dels requisits de participació;
b) si escau, document justificatiu de la bonificació o l’exempció de pagament de la taxa, en el cas que no s’hagi pogut validar en el moment de fer la inscripció;
c) si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova;
d) si escau, sol·licitud d’exempció prevista en la normativa.
e) si la informació sobre les exempcions no és correcta, la documentació necessària per acreditar-les. En cas que els aspirants no acreditin els requisits de participació i del dret a la bonificació o exempció de la taxa al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, quedaran exclosos de la convocatòria.:
-Documentació NESE si s’escau.
En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

Convocatòria extraordinària

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (únicament part específica)
Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria extraordinària de grau mitjà i superior del 23 al 30 de maig de 2024.

S’han d’inscriure tots els aspirants que no tenen accés directe als cicles formatius amb requisits acadèmics, amb la titulació o pendents de la titulació requerida, i que han de realitzar únicament la part específica. (veure accés a prova específica)