ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Accés directe als ensenyaments

Títol de tècnic/a o tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.

Títol de tècnic/a de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.

Per consultar més vies d’accés directe:  https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/apd/

Accés amb prova específica

Títol de graduat en ESO o equivalents, establerts legalment

Superada la prova d’accés a grau superior de formació professional
-Les persones que estiguin cursant l’últim curs d’algun dels títols que donen accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i encara no disposin de les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova específica i presentar-s’hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han d’acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

Accés amb prova comuna i prova específica

Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 17 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment.

INSCRIPCIONS A LES PROVES D’ACCÉS AL GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (part comuna i/o part específica)
Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria ordinària de grau mitjà i superior del 7 al 20 de març de 2023.

S’han d’inscriure tots els aspirants que no tenen accés directe als cicles formatius: alumnat amb requisits (amb la titulació o pendents de la titulació requerida) que ha de realitzar la part específica i sense requisits (sense la titulació requerida) que han de realitzar la part comuna i específica.

Tota la informació referent a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny: Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà. Departament d’Educació (gencat.cat). Per inscriure’t a les proves d’accés cal entrar a Prova d’accés al grau mitjà d’arts plàstiques i disseny. Departament d’Educació (gencat.cat)

Calendari Proves d’Accés

 • Convocatòria ordinària (part comuna i/o específica)Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)

  Llista provisional d’admesos i exclosos: 31 de març de 2023

  Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 3 al 14 d’abril de 2023

  Llista definitiva d’admesos i exclosos: 26 d’abril de 2023

  Proves

  -Part comuna: 3 de maig de 2023 a les 16 h
  -Part específica: 4 de maig de 2023 a les 16 h
  Qualificacions provisionals: a partir del 16 de maig de 2023

  Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 17 al 19 de maig de 2023

  Qualificacions definitives: a partir del 23 de maig de 2023

 • Convocatòria extraordinària juny (només part específica)
  Termini d’inscripció: del 25 (a partir de les 9h) al 31 de maig de 2023
  Data de la prova: 22 de juny de 2023 a les 9:30h. Els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació
 • Convocatòria del mes de setembre (només part específica)
  Termini d’inscripció: del 4 al 8 de setembre de 2023
  Data de la prova: 29 de setembre de 2023 a les 9:30h. Els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació

Tota la informació referent a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny:
Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà. Departament d’Educació (gencat.cat).

Per inscriure’t a les proves d’accés cal entrar a Prova d’accés al grau mitjà d’arts plàstiques i disseny . Departament d’Educació (gencat.cat)

Documentació

Del 7 al 20 de juny (convocatòria extraordinària), cal portar presencialment la documentació especificada al centre triat per a la realització de les proves:

a) només en el cas de resultar excloses per no haver-se validat la informació al·legada, hauran de presentar una fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es van inscriure a les proves, als efectes de comprovació del compliment dels requisits de participació;
b) si escau, document justificatiu de la bonificació o l’exempció de pagament de la taxa, en el cas que no s’hagi pogut validar en el moment de fer la inscripció;
c) si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova;
d) si escau, sol·licitud d’exempció prevista en la normativa.
e) si la informació sobre les exempcions no és correcta, la documentació necessària per acreditar-les. En cas que els aspirants no acreditin els requisits de participació i del dret a la bonificació o exempció de la taxa al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, quedaran exclosos de la convocatòria.:
-Documentació NESE si s’escau.
En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

Convocatòria extraordinària

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (únicament part específica)
Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria extraordinària de grau mitjà i superior del 25 al 31 de maig de 2023.

S’han d’inscriure tots els aspirants que no tenen accés directe als cicles formatius amb requisits acadèmics, amb la titulació o pendents de la titulació requerida, i que han de realitzar únicament la part específica. (veure accés a prova específica)