Preinscripció i matrícula per a l’alumnat nouvingut de Cicles Formatius de Grau Superior

 

PREINSCRIPCIÓ // presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2022

Els cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà ofereixen formació professional en l’àmbit dels oficis artístics, les arts plàstiques, les artesanies i el disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta. Tota la informació referent a la preinscripció la pots trobar a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior/inici/

Els futurs alumnes haureu de realitzar la preinscripció al centre on voleu cursar els vostres estudis del 25 al 31 de maig de 2022, ambdós inclosos per via telemàtica al portal https://educacio.gencat.cat/ca/inici

La matrícula definitiva es realitzarà durant el juliol (dates a determinar), un cop es reuneixin tot els requisits obligatoris o s’hagin superat les proves d’accés.

MATRÍCULA* // dates pendents de programar

Prèviament a la validació ó signatura de la matrícula caldrà enviar al centre, dins del calendari establert:

  • Sol·licitud de preinscripció (en cas d’aspirants derivats al centre)
  • DNI, NIE ó passaport.
  • Targeta seguretat social
  • Certificat/títol que dona l’accés al cicle formatiu (prova d’accés, batxillerat artístic, exempció…).
  • Justificant acreditatiu del número de afiliació –NUSS- expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Compte corrent on es volen domiciliar els terminis mensuals i l’import de l’assegurança escolar (1,12 €).
  • Resguard del pagament de la matrícula.
  • Dictamen o informe mèdic NEE de l’alumne/a si fora necessari.

Els admesos al centre, després del tràmit de la preinscripció, hauran de realitzar el tràmit dins del calendari establert, en cas contrari, l’alumne/a perdrà la plaça.

Els tràmits els podrà realitzar una familiar de primer de grau de l’alumne/a –pare, mare, tutor/a legal, germà/na- o una tercera persona, aportant la documentació requerida per realitzar el tràmit i l’autorització acreditativa (en aquest cas consultar a secretaria)

MATRICULA DE CONTINUÏTAT PER A ALUMNAT DEL CENTRE.

Dates pendents de programar