MATRÍCULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY)

Codi de centre: 08038569  Nom: EA Vilanova i la Geltrú.

MATRÍCULA // Del 18 al 22 de juliol de 2022

Prèviament a la validació ó signatura de la matrícula caldrà enviar al centre, dins del calendari establert:

Sol·licitud de preinscripció (en cas d’aspirants derivats al centre)
DNI, NIE ó passaport.
Targeta seguretat social

-Certificat/títol que dona l’accés al cicle formatiu (prova d’accés, batxillerat artístic, exempció…).

-Compte corrent on es volen domiciliar els terminis mensuals i l’import de l’assegurança escolar (1,12 €).

-Resguard del pagament de la matrícula.

-Dictamen o informe mèdic NEE de l’alumne/a si fora necessari.

Els admesos al centre, després del tràmit de la preinscripció, hauran de realitzar el tràmit dins del calendari establert, en cas contrari, l’alumne/a perdrà la plaça.

Els tràmits els podrà realitzar una familiar de primer de grau de l’alumne/a –pare, mare, tutor/a legal, germà/na- o una tercera persona, aportant la documentació requerida per realitzar el tràmit i l’autorització acreditativa (en aquest cas consultar a secretaria).

MATRÍCULA DE CONTINUÏTAT PER A ALUMNAT DEL CENTRE

De l’1 al 8 de juliol de 2022. L’accés al formulari de matrícula de continuïtat per a l’alumnat de l’EMAiD estarà disponible en els espais de Classroom de tutoria de l’alumnat.