MATRÍCULA 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY)

MATRÍCULA // De l’11 al 15 de juliol de 2022

Prèviament a la validació ó signatura de la matrícula caldrà enviar al centre, dins del calendari establert:

Sol·licitud de preinscripció (en cas d’aspirants derivats al centre)

DNI, NIE ó passaport (aquell document amb el que l’alumne/a s’ha identificat a la sol·licitud), per les dues cares, així com del/de la pare/mare i/o tutor/a legal de l’alumne/a.

-Llibre de família on constin les dades de l’alumne/a i dels pares de l’alumne/a.

Targeta seguretat social

-Certificat/títol que dóna l’accés al cicle formatiu (prova d’accés, exempció…).

-Compte corrent on es volen domiciliar els terminis mensuals i l’import de l’assegurança escolar (1,12 €).

-Resguard del pagament de la matrícula.

-Dictamen o informe mèdic NEE de l’alumne/a si fora necessari.

Els admesos al centre, després del tràmit de la preinscripció, hauran de realitzar el tràmit dins del calendari establert, en cas contrari, l’alumne/a perdrà la plaça.

Els tràmits els podrà realitzar una familiar de primer de grau de l’alumne/a –pare, mare, tutor/a legal, germà/na- o una tercera persona, aportant la documentació requerida per realitzar el tràmit i l’autorització acreditativa (en aquest cas consultar a secretaria).

MATRÍCULA DE CONTINUÏTAT PER A ALUMNAT DEL CENTRE

De l’1 al 8 de juliol de 2022. L’accés al formulari de matrícula de continuïtat per a l’alumnat de l’EMAiD estarà disponible en els espais de Classroom de tutoria de l’alumnat.