ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Accés directe als ensenyaments

Títol de tècnic/a o tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.

Títol de tècnic/a de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.

Per consultar més vies d’accés directe:  https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/apd/

Accés amb prova específica

Títol de graduat en ESO o equivalents, establerts legalment

Superada la prova d’accés a grau superior de formació professional
-Les persones que estiguin cursant l’últim curs d’algun dels títols que donen accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i encara no disposin de les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova específica i presentar-s’hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han d’acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

Accés amb prova comuna i prova específica

Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 17 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment.

INSCRIPCIONS A LES PROVES D’ACCÉS AL GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (part comuna i/o part específica)
Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria ordinària de grau mitjà i superior del 14 al 24 de març de 2022.

S’han d’inscriure tots els aspirants que no tenen accés directe als cicles formatius: alumnat amb requisits (amb la titulació o pendents de la titulació requerida) que ha de realitzar la part específica i sense requisits (sense la titulació requerida) que han de realitzar la part comuna i específica.

Tota la informació referent a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny: Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà. Departament d’Educació (gencat.cat). Per inscriure’t a les proves d’accés cal entrar a Prova d’accés al grau mitjà d’arts plàstiques i disseny. Departament d’Educació (gencat.cat)

Calendari Proves d’Accés

 • Convocatòria ordinària – ESGOTADA
 • Convocatòria extraordinària juny (només part específica)
  Termini d’inscripció: del 25 al 31 de maig de 2022
  Data de la prova: 23 de juny de 2022 a les 9:30h. Els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació
 • Convocatòria del mes de setembre (només part específica)
  Termini d’inscripció: de l’1 al 7 de setembre de 2022
  Data de la prova: 30 de setembre de 2022 a les 9:30h. Els aspirants estan convocats al centre de realització amb 30 minuts d’antelació

Tota la informació referent a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny:
Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà. Departament d’Educació (gencat.cat).

Per inscriure’t a les proves d’accés cal entrar a Prova d’accés al grau mitjà d’arts plàstiques i disseny . Departament d’Educació (gencat.cat)

Documentació

Del 7 al 21 de juny (convocatòria juny), i del 12 al 28 de setembre (convocatòria setembre), cal enviar la documentació especificada al centre triat per a la realització de les proves ( emaid@vilanova.cat) :

-Documentació NESE si s’escau.

 

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

Convocatòria extraordinària

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (únicament part específica)
Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria extraordinària de grau mitjà i superior del 25 al 31 de maig de 2022.

S’han d’inscriure tots els aspirants que no tenen accés directe als cicles formatius amb requisits acadèmics, amb la titulació o pendents de la titulació requerida, i que han de realitzar únicament la part específica. (veure accés a prova específica)